เตียมเฮ ครม. อนุมัติงบเติมเงินอุดหนุนเลี้ยงดูบุตรแรกเกิด เดือนละ 600

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกระแสข่าวที่หลายๆคนต่างเฝ้ารอคอยเลย สำหรับข่าวดีสำหรับพ่อแม่ ที่มีบุตรแรกเกิด ที่จะได้รับเงินเดือน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆของบุตร ซึ่งทางล่าสุดทางเพจหนึ่งในเฟสบุ๊คได้ออกมาเผยแพร่ข่าวดี เรื่องการที่รัฐบาลจะให้เงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงบุตรแรกเกิด เดือนละ 600 ซึ่งทางเพจได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดต่างๆดั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2562 จำนวน 1,806,738,300 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย โดยให้เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น ลักษณะเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่จะได้รับเงินต่อเนื่อง 5 เดือน (เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2562) เฉพาะผู้มีสิทธิ์ที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน จำนวน 863,803 คน ดังนี้

1. กลุ่มที่ 1 เด็กที่รับสิทธิ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 รับต่อเนื่องจบครบ 6 ปี (เด็กเดิมฐานรายได้ 36,000 บาท/คน/ปี)

1.1 ผู้มีสิทธิ์สะสม เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2561 (ต่อเนื่อง) จำนวน 503,654 คน

1.2 ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินไม่ครบตามสิทธิ์ (ถูกระงับสิทธิ์และอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี) และมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมภายหลังวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวน 32,316 คน

1.3 ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนครบ 3 ปี และถูกระงับสิทธิ์ (เด็กเดิมฐานรายได้ 36,000 บาท/คน/ปี) จำนวน 132,164 คน

2. กลุ่มที่ 2 เด็กที่ได้รับสิทธิ์ใหม่ ดังนี้

2.1 เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ที่มีคุณสมบัติและไม่เคยได้รับสิทธิ์ มีสิทธิ์ได้รับเงินตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จนอายุครบ 6 ปี และเป็นเด็กที่ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 169,669 คน

2.2 เด็กที่เกิดตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับสิทธิ์จนครบอายุ 6 ปี เป็นเด็กที่เกิดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ลงทะเบียนแล้ว และที่ลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังไม่ลงทะเบียนในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 26,000 คน

สำหรับกลุ่มเด็กที่เป็นผู้มีสิทธิ์ แต่ยังไม่ได้มาลงทะเบียนรับสิทธิ์ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดและยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วน จำนวน 579,693 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 4,563,764,000 บาท เมื่อมีข้อมูลการลงทะเบียนรับสิทธิ์ถูกต้องครบถ้วนแล้ว เห็นควรให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณรัฐบาลไทย